JADE POLAND

KRS 0000271928
NIP 7010069445
REGON 140861110

Sposób reprezentacj: 1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI, Z ZASTRZEŻENIEM UST. 2, SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO. 2. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW ORAZ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 5000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)- OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SĄ SKUTECZNE TYLKO W PRZYPADKU ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA, CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD FUNDACJI
Forma Prawna: FUNDACJA
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 02-526
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Opoczyńska
Numer: 10
Nazwa skrócona: JADE POLAND
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/56640/18/376
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO