COLLEGIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271924
NIP 5213415696
REGON 140807665

Sposób reprezentacj: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-18
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 00-193
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Stawki
Numer: 10
Nazwa skrócona: COLLEGIUM
Sygnatura akt: WA.XII NS-REJ.KRS/44146/18/128
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO