WILLE GROUP INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271905
NIP 6951471759
REGON 20454174

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEDNAKŻE DOKONYWANIE DWUSTRONNYCH LUB JEDNOSTRONNYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRYCH JEDNORAZOWA WARTOŚĆ, A W WYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH (CIĄGŁYCH) WARTOŚĆ ZA JEDEN OKRES, PRZEKRACZA KWOTĘ STANOWIĄCĄ RÓWNOWARTOŚĆ 1000000 ZŁOTYCH (JEDEN MILION ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PREZESA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁKI
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-16
Poczta: Legnica
Kod pocztowy: 59-220
Miejscowość: Legnica
Ulica: Tarasa Szewczenki
Numer: 9
Nazwa skrócona: WILLE GROUP INVESTMENTS
Sygnatura akt: WR.IX NS-REJ.KRS/3179/18/195
Wysokość kapitału zakładowego: 909 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO