EVENT TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271890
NIP 8951872821
REGON 20449026

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-15
Poczta: Wrocław
Kod pocztowy: 51-179
Miejscowość: Wrocław
Ulica: Osolska
Numer: 8
Nazwa skrócona: EVENT TIME
Sygnatura akt: WR.VI NS-REJ.KRS/31765/18/755
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO