ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW BIAŁOSTOCKA

KRS 0000271846
NIP 5420211663
REGON 200127579

Sposób reprezentacj: KOMENDANT CHORĄGWI REPREZENTUJE CHORĄGIEW, ZARZĄDZA MAJĄTKIEM I PROWADZI GOSPODARKĘ FINANSOWĄ PRZY POMOCY SKARBNIKA. OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI W IMIENIU ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SĄ KOMENDANT CHORĄGWI I SKARBNIK CHORĄGWI, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. KOMENDANT CHORĄGWI I SKARBNIK CHORĄGWI MOGĄ UDZIELAĆ PEŁNOMOCNICTW INNYM OSOBOM, MOGĄ TEŻ WYRAŻAĆ ZGODĘ NAS UDZIELENIE DALSZYCH PEŁNOMOCNICTW PRZEZ OSOBĘ UMOCOWANĄ. W KAŻDYM WYPADKU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH UPOWAŻNIONYCH OSÓB. UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTW WYMAGA FORMY PISEMNEJ POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-02-01
Poczta: Białystok
Kod pocztowy: 15-042
Miejscowość: Białystok
Ulica: Pałacowa
Numer: 3/1
Nazwa skrócona: ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW BIAŁOSTOCKA
Sygnatura akt: BI.XII NS-REJ.KRS/10796/18/34
Strona WWW: WWW.BIALOSTOCKA.ZHP.PL
Email: [email protected]
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO