CAPITAL PART 23 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271810
NIP 1080002555
REGON 140799180

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-10
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 00-838
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Prosta
Numer: 51
Nazwa skrócona: CAPITAL PART 23
Sygnatura akt: WA.XII NS-REJ.KRS/79790/16/303
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO