"MARINPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159797
NIP 5830005851
REGON 190471338

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W POZOSTAŁYM ZAKRESIE WYMAGANE JEST ZGODNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-24
Poczta: Gdynia
Kod pocztowy: 81-386
Miejscowość: Gdynia
Ulica: Jana Kilińskiego
Numer: 5
Nazwa skrócona: "MARINPOL"
Sygnatura akt: GD.VIII NS-REJ.KRS/19806/18/885
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO