D&M DOROTA CHODOROWSKA-KOCH, MARCIN KOCH SPÓŁKA JAWNA

KRS 0000159736
NIP 8512820696
REGON 812594206

Sposób reprezentacj: UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA I PROKURENTA W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A W SZCZEGÓLNOŚCI: - ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH KWOTA PRZEKRACZ 20000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH, - ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ WEKSLOWYCH I UDZIELANIA PORĘCZEŃ, - OBEJMUJĄ SPRZEDAŻ LUB OBCIĄŻENIEW JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE FORMIE SKŁADNIKI MAJĄTKOWE SPÓŁKI.
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-05-05
Poczta: Szczecin
Kod pocztowy: 71-561
Miejscowość: Szczecin
Ulica: Reja
Numer: 11
Nazwa skrócona: D&M DOROTA CHODOROWSKA-KOCH, MARCIN KOCH
Sygnatura akt: SZ.XIII NS-REJ.KRS/28547/17/200/NIP
Oznaczenie Sądu: ------