TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ POLONISTYKI WROCŁAWSKIEJ

KRS 0000159668
NIP 8960007293
REGON 931618720

Sposób reprezentacj: KORESPONDENCJĘ PODPISUJE PREZES LUB Z JEGO UPOWAŻNIENIA SEKRETARZ. PISMA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH TOWARZYSTWO ZACIĄGA ZOBOWIĄZANIA, MUSZĄ BYĆ PODPISANE PRZEZ PREZESA LUB JEGO ZASTĘPCE, ORAZ SKARBNIKA I OPATRZONE PIECZĘCIĄ TOWARZYSTWA.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Wrocław
Kod pocztowy: 50-140
Miejscowość: Wrocław
Ulica: Pl. Nankiera
Numer: 15
Nazwa skrócona: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ POLONISTYKI WROCŁAWSKIEJ
Sygnatura akt: WR.VI NS-REJ.KRS/8922/15/937/NIP
Oznaczenie Sądu: ------